line decor
  
  	       Home News Editorial Human Rights Current Affairs  Events About Us  
line decor

Links

Asmarino

Alnahda

Alenalki

Adoulis

Baden Kunama

Democrasia

Dekebat

Eri Planet

Farajat

Jeberti

Mai Habar

Maitemenay

Mekaleh Eritrea

Nharenet

Self Democracy

Togoruba

Teshamo


 

    ጸሎት ዝገበሩ ተኣሲሮም

         ስርዓት ህግደፍ ብ 1/01/09 ኣብ ከባቢ ማይ ጃሕጃሕ ጸሎት ይገብሩ
    ንዝነበሩ ኣመንቲ ክርስትና ኣሲሩ። ኣባላት ጸጥታ ህግደፍ ብመደብ ክጸናጸንዎም
    ድሕሪ ምጽናሕ፡ ኣብታ ጸሎት ክገብሩላ ዝጀመሩ ግዜ፡ ብሓይሊ ብምእታው
    53 ሰባት ኣሲሮም። ካብዞም 53 ንጸሎት ዝተኣከቡ ሰባት፡ እተን 42 ደቀንስትዮ እየን። 

      ኣብ ካልእ ዜና፡ ኣባላት ጸጥታ ህግደፍ፡ ምስ ገለ ሰበስልጣን ሱዳን ብምትሕብባር
     ብዕለት 2/01/09 ካብ ቀላቅላ ጉባ ዝተባህለ ቦታ ንሓደ ወዲ ማሕሙድ ማሕመድ
      ዝተባህለ ኤርትራዊ ጨውዮሞ።

            ስድራቤት ግዳይ ተቓላጢፎም ንፖሊስ እቲ ከባቢ ሓቢሮም። እንተኾነ ዝኾነ
      ሓገዝ ከምዘይረኸቡን፡ እታ ላንድ ክሩዘር ዝዓይነታ ማኪና ቀልጢፋ ካብቲ ቦታ
      ከምዝተሸርበትን ምንጭታትና ካብቲ ቦታ ሓቢሮም።
 

 

                         <back                                                      next>


       


 

 

                                                   Copyright © 2008- Eritrea-watch for Human Rights and Democracy